v f t g m
Copyright 2024 - Gáborján Község Önkormányzata

Közérdekű adatok

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 22-23. § szerint az állami, önkormányzati vagy jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szervek rendszeresen elektronikusan vagy más módon közzéteszik a tevékenységükkel kapcsolatos legfontosabb adatokat. A hagyományos közzétételi módok a technológiai változások következtében előálló új társadalmi igények miatt egyre inkább elégtelenek és gazdaságtalanok, ezért szükséges az elektronikus közzététel előírása. Gáborján Község Önkormányzata honlapjának ezen oldalán kíván eleget tenni törvényi kötelezettségének.

I. Szervezeti, személyzeti adatok

1. Kapcsolat, szervezet, vezetők

 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon és telefaxszáma, elektronikus elérhetősége, honlapja
 2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése, szervezeti egységei (szervezeti struktúra)
 3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége

2. A felügyelt költségvetési szervek

 1. A közfeladatot ellátó költségvetési szerv irányítása, felügyelete alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek neve, székhelye, elérhetősége

3. Gazdálkodó szervezetek

 1. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek neve, székhelye, tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke
 2. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, az alapítványok kezelő szerve, tagjainak felsorolása
 3. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség, kiadó neve, elérhetősége, főszerkesztőjének neve
 4. A felettes, illetve felügyeleti szerv, a törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv neve, székhelye, elérhetősége
 5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalmának leírása, igénybevételének rendje, a közszolgáltatások díja, a kedvezmények mértéke
 6. A közfeladatot ellátó szerv által használt saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások jegyzéke, az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentett nyilvántartások azonosító adatai, a gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költsége
 7. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témájának leírása, a kiadványhoz való hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége vagy a fizetendő költségtérítés
 8. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok
 9. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

4. Közalapítványok

5. Lapok

6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

1. A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

 1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó alapvető jogszabályok, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend hatályos szövege
 2. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és leírása

2. A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

Önkormányzati hatósági ügyekben hatáskörrel rendelkező szerv neve, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása, eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás, a benyújtásra szolgáló postacím, ügyfélfogadási idő, benyújtásra nyitva álló határidő, formanyomtatványok listája

Államigazgatási hatósági ügyekben hatáskörrel rendelkező szerv neve, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása, eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás, a benyújtásra szolgáló postacím, ügyfélfogadási idő, benyújtásra nyitva álló határidő, formanyomtatványok listája

3. Közszolgáltatások

4. A szerv nyilvántartásai

5. Nyilvános kiadványok

6. Döntéshozatal, ülések

 1. A Képviselőtestület döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, a döntéshozatal eljárási szabályai, az ülések helye, az ülések látogathatóságának rendje
 2. A Képviselőtestület tervezett üléseinek ideje

7. A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

 1. A Képviselőtestület döntései, a szavazás nyilvános adatai
 2. A Képviselőtestület nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések

8. Pályázatok

9. Közérdekű adatok igénylése

 1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az igények tekintetében illetékes szervezet neve, elérhetősége
 2. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adatai, az adatok felhasználására vonatkozó általános szerződési feltételek, az adatok hasznosítására irányuló szerződések listája

10. Közzétételi listák

 

III. Gazdálkodási adatok

1. A működés törvényessége, ellenőrzések

 1. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása
 2. Az Állami Számvevőszék ellenőrzésének nyilvános megállapításai
 3. A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai
 4. A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk

2. Költségvetések, beszámolók

 1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései
 2. A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról készített beszámolói

3. Működési adatok

 1. A közfeladatot ellátó szervnél a foglalkoztatottak létszámára, juttatásaira vonatkozó adatok, a vezető tisztségviselők illetménye, rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése
 2. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve, a támogatás célja, összege, a támogatásból megvalósított program megvalósításának helye
 3. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő – külön jogszabályban meghatározott értékű – árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésére, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa) tárgya, a szerződő felek megnevezése, a szerződés értéke, időtartama
 4. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, a pályázat eredményei)
 5. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen társadalmi szervezet támogatására, érdekképviselet, kulturális, szociális, sporttevékenységet segítő szervezet, alapítvány által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés